Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Mã CD bị hư
Nếu bạn nhận đươc mã CD bán lẻ bị hư, bạn sẽ phải liên lạc với nhà bán lẻ để yêu cầu mã thay thế.

Đội hỗ trợ Steam không thể giúp bạn khôi phục mã bị hư và sẽ không thể cấp mã CD thay thế cho bạn.

Để biết thêm thông tin về mã CD bán lẻ, vui lòng tham khảo hỏi đáp này.