Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Bạn chọn: Tôi không thể đăng nhập vào trình Steam
Phần mềm Steam
Cách trình Steam truy cập vào tài khoản khác hẳn cách của trình duyệt web. Vui lòng tham khảo hỏi đáp về xử lý sự cố kết nối mạng để đảm bảo thiết lập mạng của bạn tương thích với Steam.

Một số chương trình khác trên máy tính có thể gây xung đột với Steam. Vui lòng tham khảo hỏi đáp về những chương trình gây xung đột với Steam.

Nếu vẫn gặp phải vấn đề khi kết nối với Steam, nguyên do có thể là Steam đang được bảo trì hoặc mạng nội bộ hay bên cung cấp dịch vụ Internet có vấn đề. Bạn có thể phải chờ một vài tiếng và thử lại.
Xử lý sự cố kết nối mạng Những chương trình có thể gây xung đột với Steam
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Bước 1
Bước 2
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy