Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Bạn chọn: Tôi không thể đăng nhập vào trình Steam
Phần mềm Steam
Cách trình Steam truy cập vào tài khoản của bạn khác hẳn cách của trình duyệt web. Vui lòng tham khảo FAQ của chúng tôi về giải quyết sự cố về kết nối mạng để đảm bảo rằng thiết lập mạng của bạn tương thích với Steam.

Một số chương trình khác trên máy tính của bạn có thể gây xung đột với Steam. Vui lòng tham khảo FAQ của chúng tôi về những chương trình gây xung đột với Steam.

Nếu bạn vẫn gặp phải vấn đề khi kết nối với Steam, nguyên do có thể là Steam đang được bảo trì và do mạng nội bộ hoặc bên cung cấp dịch vụ Internet có vấn đề. Bạn có thể sẽ phải chờ một vài tiếng và thử lại.
Xử lý sự cố kết nối mạng Những chương trình có thể gây xung đột với Steam
Thả tệp vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Bước 1
Bước 2
Nếu bạn muốn đính kèm một tệp hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm tệp để đính kèm hoặc kéo và thả tệp vào đây.
Hủy